BADANIE GRAFOLOGICZNE TESTAMENTU

Jak sprawdzić autentyczność testamentów?

W czasach licznych przemian i postępującej transformacji społeczno – gospodarczej, wiele przestępstw związanych jest z fałszerstwem różnego rodzaju dokumentów.

Na szczególną uwagę zwraca fakt, występujących coraz częstszych zjawisk fałszerstwa dokumentów dotyczących spraw spadkowych, w tym testamentów.

W przypadku kryminalistycznych badań testamentów, z reguły mamy do czynienia z badaniem pisma ręcznego osoby w wieku starczym.

Zmiany, które towarzyszą procesowi starzenia, często ujawniają się, w grafiźmie pisma widniejącym na kwestionowanym dokumencie. Takie zmiany, niekiedy mogą mieć charakter wielopoziomowy, wynikający zarówno z wieku, chorób towarzyszących oraz zmian zwyrodnieniowych.

W przypadku, kiedy zachodzi przypuszczenie, że dokument nie został w całości sporządzony przez testatora, lub w jego obrębie widnieją zapisy budzące wątpliwości, uzasadnionym jest, aby dokument został poddany szczegółowym badaniom przez doświadczonego grafologa.

Tylko w naszej pracowni, szczegółowo i szeroko opracujemy Państwu zagadnienie wskazanego problemu, jak również merytorycznie przygotujemy do ewentualnego udziału w dalszym postępowaniu sądowym.

Zwróć się o konsultację do doświadczonego grafologa

Zgodnie z art. 941 k.c, Testament – „ jest czynnością prawną, która pozwala spadkodawcy, na wypadek śmierci uregulować jego sytuację majątku”.

Testamenty zwykłe dzielimy na:

 • własnoręcznie nakreślone, podpisane i opatrzone datą przez testatora,
 • notarialne,
 • allograficzne,

Testamenty zwykłe, zgodnie z:

 • art. 949§1 k.c.,– „winny być sporządzone odręcznie przez testatora, opatrzone datą i podpisane”.,
 • art. 949§2 k.c.,– „brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości, co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów”.

Testamenty notarialne, zgodnie z:

 • art. 950. k.c. – „testament może być sporządzony w formie aktu notarialnego”.

Testamenty alograficzne, zgodnie z:

 • art. 951§1. k.c. – „spadkodawca może sporządzić testament także w ten sposób, że w obecności dwóch świadków oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego”.
 • art. 951§2. k.c. – „oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia. Protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności świadków. Protokół powinien być podpisany przez spadkodawcę, przez osobę, wobec której wola została oświadczona, oraz przez świadków. Jeżeli spadkodawca nie może podpisać protokołu, należy to zaznaczyć w protokole ze wskazaniem przyczyny braku podpisu”.

Badania wykonuje praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Grafolog jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do soboty w godz. 8 – 20 zapraszam do kontaktu.

NASZE ZALETY

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ PRACOWNIĘ

13%
LAT DOŚWIADCZENIA

  TELEFON

  EMAIL